menu   Menu
 

BIJLAGE

Cameratoezicht

Cameratoezicht is een middel om misdaad in de openbare ruimte te bestrijden en te voorkomen. Als je op willekeurige plekken camera's ophangt, tast dit onnodig de privacy van onze inwoners aan. We vinden dat je dit middel alleen moet inzetten op plaatsen in de openbare ruimte waar veel misdrijven zijn of waar zich grote risico's voordoen. In Oirschot is hierin op dit moment goed voorzien. Meer cameratoezicht vinden we niet nodig.

Hangplekken voor jongeren

We zullen jongeren aanspreken op hun gedrag en handhaven als dat nodig is. Hangplekken zijn meestal geen oplossing voor de overlast. De gemeente heeft - uit oogpunt van de openbare orde - de verantwoordelijkheid om jongeren te ondersteunen in alternatieven als ze een eigen plek nodig hebben.

Innovatiesubsidies

We zijn een groot voorstander van innovatie. De overheid heeft een voorbeeldrol. Wij willen dat de gemeente als rolmodel investeert in innovatie op het gebied van energie, duurzaamheid en sociale innovatie in het sociaal domein. Subsidies aan bedrijven vinden we daarin echter te ver gaan. We vinden dat de ondernemers zelf aan zet zijn om hun marktpositie te behouden en versterken door middel van innovatie.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur horen bij de gemeente Oirschot, bij een monument in het groen. Oirschot heeft een rijke traditie in kunst en cultuur, dus het onderhouden en stimuleren hiervan kost geld. Als het nodig is trekken we extra geld uit voor kunst- en cultuurprojecten, maar we waken er wel voor dat dit niet ten koste gaat van een verhoging van de gemeentelijke belastingen.

Langzaamverkeersbrug Moorland

Over de langzaamverkeersbrug Moorland heeft de raad een besluit genomen dat deze er moet komen. Daarvoor is geld beschikbaar in de begroting. We respecteren dit besluit en houden vast aan de uitvoering ervan.

Monumenten

De gemeente steekt al jarenlang geld in het behoud van ons erfgoed. Dankzij deze investeringen is de gemeente Oirschot een monument in het groen. We vinden de huidige investeringen voldoende om de stand van de gemeentelijke monumenten op peil te houden. We willen liever investeren in het vinden van de juiste nieuwe invulling voor monumenten.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

In onze visie is het 'vastzetten 'van de OZB geen doel op zichzelf. We onderkennen dat het in het belang van alle Oirschottenaren is, dat het huidige OZB tarief niet verder stijgt. Daar zullen we dan ook voor waken.

Randweg

De randweg Kemmer (eerste fase) tussen de Kempenweg en de Eindhovensedijk geeft zowel als gaat om verkeersafwikkeling, financiën en inpassing het beste resultaat. De Zwanenburg variant is een sympathiek voorstel/alternatief, maar is minder effectief. De randweg (fase 2) Eindhovensedijk - Bestseweg heeft als het gaat om verkeersafwikkeling een minimaal effect, zeker afgezet tegen de financiële consequenties.

Sportaccommodaties (velden en gebouwen)

We zijn er geen voorstander van om te bezuinigen op sportaccommodaties. Onze ervaring is dat bezuinigingen op korte termijn geld opleveren, maar op langere termijn ligt verwaarlozing van de accommodaties op de loer. Als dat probleem zich voordoet, moet de gemeente alsnog geld bijpassen om het sporten mogelijk te maken. We kiezen er daarom voor om een rol te blijven spelen in het faciliteren van sportaccommodaties. Bezuinigen mag wel, maar de gemeente blijft verantwoordelijk!

Starterslening

De starterslening is een middel om (jonge) starters op de huizenmarkt een kans te geven te settelen. Daarmee helpen we o.a. Oirschotse jongeren om zich in Oirschot te vestigen. Hierop willen we niet bezuinigen.

Wietteelt

Gereguleerde wietteelt is een middel om overlast als gevolg van wiet te beperken en te handhaven. In Oirschot zien we echter nauwelijks overlast als gevolg van de koop of verkoop van wiet. We zien daarom vooralsnog geen noodzaak om hiervoor beleid op te stellen.