Cultuur, Kunst en Erfgoed

Ons ‘Monument in het Groen’ telt vele monumentale parels

 

Cultuur is een erg breed begrip maar verwijst hoe dan ook naar menselijke activiteit. Naar wat mensen materieel en immaterieel hebben gemaakt, maken en nog zullen maken.

Vele voorbeelden daarvan zijn te vinden in onze gemeente welke rijk is aan cultureel, religieus, militair erfgoed en meer dan 350 historische monumenten. De gemeente kent daarnaast vele vrijwilligersorganisaties, muziek- en toneelverengingen, sportverenigingen, dorps- en buurthuizen.
Of denk eens aan het Museum de Vier Quartieren, De Enck in Oirschot of De Cultuurboerderij in Westelbeers. Aan het Hart van Spoordonk of Kerk Oostelbeers.
Dit alles vormt op allerlei manieren een verbindende schakel tussen de inwoners van Oirschot. Het is daarom van het grootste belang om kunst, cultuur en erfgoed te koesteren en om ervoor te zorgen dat het intact blijft en kan groeien. Oirschot is een aantrekkelijk dorp om in te wonen en te vertoeven. Met in het centrum een prachtige markt en kerk. Er is ons veel aan gelegen om dit een levendige markt te laten zijn. Met horeca, restaurants en winkels en evenementen op het marktplein. Dus geven wij de voorkeur aan instandhouding en uitbreiding van deze functies in plaats van het verder gaan bewonen van de markt.

 

Hoe bereiken we dit?

·         Door het behoud van monumentale parels, eventueel door het geven van een (nieuwe) invulling. Bijvoorbeeld herbestemming via eigentijdse en betaalbare woonruimtes en/of sociale voorzieningen. Dit vraagt een inventieve benadering want het moet betaalbaar blijven.

·         De gemeente maakt afspraken met de eigenaar in samenspraak met lokale experts, denk aan afgevaardigden van de erfgoedinstellingen, om het doel van zowel de (nieuwe) invulling als het behoud van het object zo goed mogelijk vorm te geven.

·         Hiertoe wordt een lijst van belangrijke monumentale objecten opgesteld. We kiezen er bewust voor om deze objecten geen gemeentelijke monumentenstatus te geven, maar kunnen deze status wel achter de hand houden wanneer we niet in samenspraak met de eigenaar tot een oplossing voor het juiste behoud komen.

·         Museum de Vier Quartieren volgen we met een positief kritische houding waarin we het museum houden aan het activiteitenprogramma wat aansluit bij het erfgoedbeleid van de gemeente en deze op proactieve wijze uit te voeren.

·         We steunen het Erfgoedplatform: een samenwerkingsverband van vele erfgoedorganisaties die de drie kerndorpen rijk zijn. Dit platform heeft als taak om ons religieus, cultureel en militair erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken voor onze burger.

·         Wij willen financiële steun voor de lokale culturele- en erfgoedorganisaties en cultuurmakers om zo de gemeente Oirschot op cultureel gebied blijvend op de kaart te zetten.

·         We ondersteunen de bibliotheek in de nieuwe taakopvatting dat de Bibliotheek Oirschot een basisvoorziening is die midden in de samenleving staat. Het is een ontmoetingsplek waar alle Oirschottenaren via een laagdrempelige manier toegang hebben tot informatie zodat ze mee kunnen doen aan onze (digitaal) geletterde samenleving. De bibliotheek is aanjager, innovator en bovenal actieve participant in de aanpak van laaggeletterdheid.

·         De bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd via het versterken van de leescultuur en het leesplezier van de jongeren. En bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden en media-wijsheid.

·         Gemeenschapshuizen zoals de kerk in Spoordonk, ons Mevrouw in Middelbeers en de Enck in Oirschot mogen rekenen op een (structurele) financiële bijdrage vanuit de gemeente, naast de (financiële) bijdrage vanuit de inwoners en gebruikers. Waarmee de eigen  verantwoordelijkheid van en het draagvlak bij de gemeenschap inhoud gegeven wordt.

 

·         We ondersteunen bottom-up initiatieven zoals de doorstart van de Enck en continuering van ’t Bint. Zoals wij eerder het Dorpshart Middelbeers en de kerk in Spoordonk ondersteunden, waar bewoners de drijvende kracht waren achter het initiatief en het realiseren van deze plannen. De gemeente biedt hulp in de vorm van advies en begeleiding en/of startsubsidies (afhankelijk van doel en functie) en brengt bewoners zo nodig in contact met netwerkpartners.