Daadkrachtig

Het bestuur van Oirschot moet kracht en lef uitstralen door het maken van doortastende keuzes. Kies voor behoud van de Enck en zet dat kracht bij door een stevige, structurele subsidie. Kies voor zorgvuldig inzetten van duurzame energie zodat wij als gemeente Oirschot meekunnen of zelfs voorlopen op de energietransitie.  
Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat het bestuur rekening houdt met de verstrekkende gevolgen die sommige keuzes met zich meebrengen en dat zij de inwoners daar op voorhand bij betrekt en/of informeert.

Hoe bereiken we dit?

·         Keuzes die het gemeentebestuur maakt moeten duidelijk en eenduidig zijn.

·         De vele (gemeentelijke) instanties moeten van elkaar over hun besluiten op de hoogte zijn. In de digitale wereld moet dat lukken.

·         Het bestuur moet rekening houden met de verstrekkende gevolgen en belangen die
sommige keuzes met zich meebrengen en betrekt de belanghebbenden in een vroeg
stadium bij de planvorming, dus niet pas bij besluitvorming.

Vergunningsaanvragen, bestemmingsplannen of raadsvoorstellen krijgen een naam die daarbij hoort. Bijvoorbeeld “Restauratie Oude Toren” gaat dan gewoon “Omvormen Oude Toren tot periscoop” heten. Burgers weten dan in ieder geval waar het om gaat.