Door duurzame landbouw

·         Stimuleren van projecten die de biodiversiteit vergroten. Biodiversiteit is de graadmeter van de gezondheid van de natuur en staat   voor de hoeveelheid verschillende dier- en plantensoorten. We willen bedreigingen voor de biodiversiteit aanpakken.

·         Verduurzaming van de veehouderij en beperking van de negatieve effecten van de veehouderij voor onze inwoners. Het is inmiddels   wel duidelijk dat het anders moet; namelijk diervriendelijker, milieuvriendelijker en gezonder. En dat gaat het meest effectief met   minder dieren in onze gemeente. Minder dieren betekent minder mest en minder verkeersbewegingen in ons mooie buitengebied.   Als het binnen de wettelijke kaders kan, gaan we voor minder dieren.

·         Hervorming van de landbouw naar een natuur-inclusieve landbouw. Ofwel beter samenwerken met en benutten van de eigen kracht   van de natuur.

·         Afgelopen jaar heeft de gemeente in de veehouderij ontwikkelingen moeten toestaan die niet passen in deze omschakeling naar een   duurzame veehouderij in een gezonde leefomgeving. Daarom is het dringend nodig het bestemmingsplan buitengebied en het beleid   aan te passen ter bescherming van de biodiversiteit, voor de vitaliteit van onze natuur en om dorpskernen beter te kunnen   beschermen tegen gezondheidsrisico’s.

·         Volksgezondheid staat voorop. Risico’s verbonden aan de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid, denk aan verspreiding     van ziektes (bijvoorbeeld vogelgriep) en verwaarlozing dieren (dierenwelzijn), worden proactief verkleind.

·         Waar dit wettelijk mogelijk is, denk aan gezondheidsregels of dierenwelzijn regels, scherpen we in ieders belang de normen verder   aan en hierop worden aanvragen scherper getoetst.

·         Meteen volop inzetten op een actief beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing vanwege de hoeveelheid stallen die leeg komt te   staan in de komende jaren.

·         Handhaving krijgt compromisloze prioriteit; overtreders beschadigen immers de ondernemers die welwillend zijn en creëren een   slecht imago voor de veehouderijsector en de gemeentelijke politiek. 

·         Initiatieven nemen om lokale supermarkten ook lokale producten te laten afnemen.