Preventie: het voorkómen van problemen door vroegtijdige signalering
De gemeente pakt signalen van ouders, scholen, verenigingen, bedrijven en organisaties die in of voor Oirschot werken snel op, om vervolgens passende acties in gang te zetten. Voorkom dat mensen te laat noodzakelijke zorg en ondersteuning ontvangen, waardoor op een later moment duurdere zorg moet worden ingezet. Voorkom dat kinderen in armoede of in een onveilige situatie opgroeien. Daarin hebben ouders een rol, maar ook scholen, verenigingen, bedrijven en organisaties die in of voor Oirschot werken.
We werken vanuit een positief mensbeeld: we zien onze inwoners als verantwoordelijke mensen met goede intenties. Persoonlijke en respectvolle communicatie draagt bij aan bewustwording. We helpen voorkomen dat mensen door omstandigheden een ‘eigenrichting’ kiezen, waardoor ze later verder in de problemen kunnen komen.

Hoe bereiken we dit?

·         Informatie over beschikbare zorg en ondersteuning is bereikbaar en toegankelijk gemaakt voor alle inwoners, ook voor hen die laaggeletterd of digibeet zijn, of de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen bv. statushouders. We zijn blij met dorpsondersteuners, die een belangrijke rol bij het signaleren en bespreekbaar maken van problemen in een vroeg stadium.

·         Het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen. Het doel is te voorkomen dat laaggeletterdheid tot problemen leidt in het dagelijks functioneren.

·         De bibliotheek biedt laagdrempelige ondersteuning om de behoeften van jongeren op het gebied van (digi)taal leren proactief te ondersteunen.

·         We stimuleren cultuur en sport om een gezond leefklimaat en een gezonde leefstijl mogelijk te maken.
Natuurlijk is een eigen bijdrage en inzet van de sportverenigingen en  hun leden vanzelfsprekend. Verzwaring van de financiële lasten  voor de verenigingen wijzen wij evenwel af. Dat leidt wellicht tot ledenverlies en minder nieuwe leden. Terwijl wij nou juist een goede gezondheid van de (jonge) inwoners en de samenwerking en sociale omgang willen stimuleren.

·         Alcoholgebruik is onder een deel van de jeugd schrikbarend hoog. Het gemeentebestuur heeft hier maar beperkt invloed op. Wel willen wij het gesprek met de sportclubs voeren om tijdens de jeugdcompetities en trainingen geen alcohol te schenken. We doen daarmee een beroep op de maatschappelijke functies van deze clubs.

·         Drugsgebruik is onder een deel van de jeugd een groot probleem. De aanpak hiervan gaat in twee stappen. Stap één is preventie, dit wordt ingezet om drugsgebruik te voorkomen en zij die al gebruiken te doen stoppen. Dit kan een gemeentebestuur niet alleen, de hele samenleving is aan zet!
Stap twee is hard optreden tegen het dealen in drugs of aanzetten tot dealen in drugs. Ook de overlast die drugs gerelateerd is wordt niet gedoogd. Wij vinden dat het belang van een adequate aanpak van het drank- en drugsmisbruik ook een grotere (financiële) prioriteit dient te hebben.

·         Bij complexe problemen wordt gewerkt volgens het idee van één gezin, één plan, één regisseur.

·         De groep inwoners met een langdurig laag inkomen wordt in beeld gebracht en proactief benaderd voor ondersteuning.

·         Het geld hiervoor halen we zo nodig uit de begroting via een herschikking van middelen, zodat de OZB hiervoor niet hoeven te verhogen.

·         Er is één aanspreekpunt voor financiële vragen te beantwoorden en om financiële zorgen uit handen te nemen. We helpen mensen bij het aanvragen van de financiële regelingen waarop men recht heeft en/of  begeleiden ze bij hun administratie en bij budgetteren.

We steken in op ‘Werken moet lonen’. We bieden passende ondersteuning als de uitkeringsgerechtigde een betaalde baan krijgt en vervolgens door de armoedeval in de financiële problemen raakt. Dit betekent hulp bij budgetteren, en een check op het recht op inkomensondersteuning, toeslagen of tegemoetkoming via de bijzondere bijstand. Zo nodig extra geld willen vrijmaken voor armoedebestrijding.  Het geld ervoor halen we uit de begroting, zodat we de OZB hiervoor niet hoeven te verhogen.