Samenwerken: samenhang in dienstverlening door goede coördinatie

We hebben een menselijke dienstverlening nodig om échte ondersteuning te geven. Dit betekent dat inwoners de hulp krijgen die past bij hun behoefte, maar die óók aansluit bij wat ze kunnen. De ene mens is nu eenmaal zelfstandiger en komt beter voor zichzelf op dan de ander. In de dienstverlening moeten we eraan werken om de mens als één geheel te zien.

De taak van de gemeente is om de leiding te nemen in de samenwerking aan een menselijke dienstverlening en het goede voorbeeld te geven aan de samenwerkingspartners en inwoners. Met de uitvoerende instanties maakt de gemeente heldere, concrete en goed controleerbare afspraken over taakverdeling, doelen en resultaten op het gebied van signalering, preventie en uitvoering van sociale regelingen met een menselijk gezicht.

 

Hoe bereiken we dit?

·         We versterken de rol van de gemeente als regisseur. Het doel van samenwerking is de dienstverlening voor onze inwoners verbeteren.   Die inwoner staat bij ons centraal, niet het beheer van regels en contracten. We richten de dienstverlening rondom zorg, gezondheid,   werk, integratie, armoede en schulden in vanuit de leefwereld van de inwoner. Dit gaat nog lang niet altijd goed. Kempengemeenten,   Wijzer, Vluchtelingenwerk, WSD: allemaal werken ze hard voor onze inwoners, maar de inwoners met een dreigende achterstand zijn   vaak onzichtbaar en hebben méér nodig dan dat ene loket. We gaan met onze samenwerkingspartners de komende jaren werken aan   een andere ‘manier van denken’ in de dienstverlening waarin de hulpvraag van de inwoner het uitgangspunt is.

·         We investeren in een actieve en duurzame samenwerking tussen de partners in het sociale domein en de Oirschotse werkgevers. Het   doel van de samenwerking is om zoveel mogelijk passende werkplekken te realiseren voor de Oirschotse werkzoekenden en om   voldoende beschutte werkplekken te hebben voor jongeren met beperkingen.

·         Jongerenopbouwwerk krijgt van ons een stevige rol. We vinden het belangrijk om jongeren proactief te betrekken bij vraagstukken   die henzelf raken en/of bij brede maatschappelijke ontwikkelingen. 

·         We stimuleren partners in het sociaal domein om samen te werken aan een sterk netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers. Hierbij   hoort een actieve werving en begeleiding van vrijwilligers en waar nodig het begeleiden en ontlasten van mantelzorgers.